Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavreté na diaľku prostredníctvom e-shopu www.cajovnazarohom.sk, platné od 29.11.2016.

1. Všeobecné ustanovenie:

Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.cajovnazarohom.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.cajovnazarohom.sk a príslušnými právnymi predpismi.

Predávajúci:

QUALITEA, s.r.o.

M.R.Štefánika 44/25

96501 Žiar nad Hronom

IČO: 44354975

DIČ: 2022672047

IČ DPH: SK2022672047

zastúpená konateľom Dušanom Blahom

Adresa prevádzky:

Čajovňa Za Rohom

SNP 96

96501 Žiar nad Hronom

Telefónne číslo: 0456720545

Ďalšie kontaktné údaje nájdete na stránke: Kontakt

Orgán dozoru: Slovenská Obchodná Inšpekcia, Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica

2. Ako nakupovať:

Zákazník si môže na stránke www.cajovnazarohom.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je tlačítko „Do košíka“.

Môže tak urobiť na stránke www.cajovnazarohom.sk/e-shop, kde je kompletný katalóg produktov, na stránkach jednotlivých kategórií produktov, alebo na stránke konkrétneho produktu.

Po zvolení množstva tlačidlami + a – a stlačení tlačidla “Do košíka” sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie a môžu v ňom byť ľubovoľne upravené množstvá produktov, prípadne môžu byť z košíka odstránené.

Po stlačení tlačidla „Prejsť ku pokladni“ sa zobrazí stránka pokladne, v ktorej bude vytvorená objednávka. Vytvorenie objednávky je podmienené vyplnením údajov o zákazníkovi, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy.

Pokiaľ bude pri alebo po objednaní zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť QUALITEA, s.r.o. poskytnuté údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou.

Pri objednávaní má zákazník možnosť sa zaregistrovať. Po registrácii bude zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť na www.cajovnazarohom.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka.

Prihlasovacie údaje odporúčame zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na www.cajovnazarohom.sk pod menom príslušného zákazníka.

3. Objednávka:

Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpnou zmluvou sa stáva potvrdením objednávky zo strany predávajúceho prostredníctvom potvrdzovacieho e-mailu alebo telefonicky.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho hneď po zaplatení a prevzatí tovaru.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil / bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme firmy QUALITEA. s.r.o., o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky.

Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.cajovnazarohom.sk, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

E-shop www.cajovnazarohom.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave ich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie …) po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.cajovnazarohom.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 29.11.2016 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky.

3.1 Storno objednávky:

Kupujúci môže objednávku zrušiť do jej potvrdenia zo strany predávajúceho bez udania dôvodu a to e-mailom na e-shop@cajovnazarohom.sk.

4. Ceny:

Všetky ceny v našom internetovom obchode sú konečné (vrátane DPH) a sú platné v čase objednania tovaru.

5. Spôsob platby:

Spôsob platby si vyberiete na stránke pokladne pred samotným odoslaním objednávky.

6. Spôsob dopravy:

Spôsob dopravy si vyberiete na stránke pokladne pred samotným odoslaním objednávky.

7. Dodacie podmienky:

7.1. Dodacia lehota:

Objednaný tovar expedujeme vždy čo najskôr, v ideálnom prípade na druhý deň po odoslaní objednávky. Ak tak nie sme schopný urobiť, okamžite Vás budeme informovať o termíne expedície.

Tovar Vám bude dodaný najneskôr do dvoch pracovných dní od expedície.

7.2 Prebratie tovaru:

V prípade akéhokoľvek poškodenia zásielky je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacieho protokolu.

V prípade značného poškodenia zásielky ju nepreberajte a okamžite nás kontaktujte na e-shop@cajovnazarohom.sk.

Po prebratí zásielky všetok tovar riadne skontrolujte a o prípadných nedostatkoch nás okamžite informujte na e-shop@cajovnazarohom.sk.

8. Odstúpenie od zmluvy, Záruka a Reklamácie:

8.1 Odstúpenie od zmluvy

Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ (neplatí pre podnikateľov, ktorý uvedú svoje IČO a sú veľkoobchodný odberatelia), má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese e-shop@cajovnazarohom.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok.

V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti QUALITEA s.r.o., a to osobne v prevádzke Čajovne Za Rohom alebo zaslaním na vlastné náklady na adresu prevádzky uvedenú vyššie alebo iným vopred dohodnutým spôsobom a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť vrátený s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak).

Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, spoločnosť QUALITEA s.r.o. si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú tovary ako čaj, bylinky, prírodná kozmetika, doplnky výživy a iné tovary, ktoré sú zabalené v originálnom spotrebnom balení a nemožno ich po otvorení originálneho balenia vrátiť, možno ich však v opodstatnenom prípade reklamovať.

Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

Spoločnosť QUALITEA s.r.o. sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak.

Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

8.2 Záruka

Na všetok tovar zakúpený prostredníctvom nášho e-shopu, ako aj v našej čajovni platí riadna zákonná záruka 24 mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ výrobca neuvádza dlhší, alebo kratší čas. Pre viac informácií o uplatnení záruky nás kontaktujte na e-shop@cajovnazarohom.sk

8.3 Reklamácie

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom/doručovateľom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať.

Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Reklamácie tovaru zakúpeného v našom e-shope ako aj u nás v čajovni vybavujeme vždy čo najrýchlejšie podľa aktuálne platných právnych noriem. V prípade akýchkoľvek reklamácii nás prosím čo najrýchlejšie kontaktujte na e-shop@cajovnazarohom.sk.

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Príloha 1.: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Aktuálne obchodné podmienky a ich predchádzajúce verzie